Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci

ČESTNÉ UZNÁNÍ za vytvoření funkčního a bezpečného prostoru
Autor projektu: 2021architekti - Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marián Lucký, Ing. arch. Jana Smolíková, Ing. Anna Kvasniaková, Ing. arch. Michaela Lorinczová, Ing. arch. Juraj Hariš, Ing. arch. Monika Bočková + Laboratórium architektúry krajiny - Ing. Michal Marcinov, Ing. arch. Zuzana Antolíková
Investor: Město Červený Kostelec
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.; Trees, s.r.o. - vegetační úpravy
O dílo pečuje: Mě

Červený Kostelec je osemtisícové české mesto medzi Hradcom Králové a česko-poľskou hranicou. Nachádza sa tu množstvo hodnotnej architektúry najmä z medzivojnového obdobia, okrem mnohého iného vilatovárnika Theodora Keyzlara (dnes základná umelecká škola) odarchitekta Josefa Gočára.
Jedným z jeho najdôležitejších verejných priestranstiev je priestranstvo medzi školami, ktorésa tento rok revitalizovalo na základe návrhu, ktorý vypracovali 2021 architekti spolu skolegami a kolegyňami z Laboratória architektúry krajinya uspeli s ním v súťaži ešte v roku 2016. 
Na južnej hrane priestranstva je frekventovaná cesta, od jadra územia ju oddeľuje hmotapavilónu. Je orientovaný tak, aby ortogonálne ohraničoval jadro územia, vytyčoval na juhu priceste nevyhnutný priestor na parkovisko a zároveň ponechával pohľad na neoklasicistickú budovu Mestskej sporiteľne z roku 1928 od architekta Jindřicha Freiwalda so sochami od Otakara Šveca. Dnes je v nej časť Mestského úradu, škôlka a zopár bytov. Pavilón bol navrhnutý tak, aby poskytol priestor pre drobnú gastroprevádzku (aktuálne cukráreň).
Priestor severne od pavilónu ohraničujú zboku školské budovy, na severe divadlo od architekta Roberta Dvořáčka (na základe súťaže vedenej pred 100 rokmi), severovýchodne sa otvárapriestor do sadu, k cintorínu a k Sokolovni.
Priamo pri pavilóne je ihrisko s dostatkom priestoru pre rôzne herné prvky, fontánu a posedenie. Ihrisko umožňuje pešiu priestupnosťa priehľady všetkými potrebnými smermi.
Už počas krátkej prevádzky sa ukázalo, že počas teplých mesiacov je priestor medzi deťmi chodiacimi do školy natoľko úspešný, že bolo nutné prevádzkové hodiny fontány nastaviť tak,aby začala striekať až po začatí školského vyučovania.Učitelia sa totiž sťažovali, že deti chodiado školy mokré. 
Autorská ambícia bola sústredená do pár bodov lokality, inaksa návrh snažil najmä podporiť existujúce kvality prostredia. Doplnenie prestrešenia vstupu do základnej školybolo navrhnuté tak, že tvarovo a materiálovo korešponduje s pôvodnou budovou natoľko, že pôsobí, ako bytam bolo od jej výstavby.
Severná polovica priestoru je formálnejšia, s ústredným pomníkom od kosteleckého sochára Břetislava Kafku. Pomník pôvodne vznikol ku cti obetiam prvej svetovej vojny. Počas druhej svetovej vojny bol demontovaný a uschovaný v záhrade vily autora, po jej skončení boli doplnené obete nacistov a padlých počas druhej svetovej vojny a pomník bol reinštalovaný v roku 1946. Kompozícia chodníkov, spevnených plôch a mobiliáru je symetrická. Tichší charakter priestoru s konfiguráciou sedenia sa ukázali vhodné na vyučovanie v exteriéri. Počaspár mesiacov po otvorení si ho škola osvojila.
Potrvá ešte pár rokov, kým vysadené stromy nadobudnú dostatočnú výšku a tvar na to, aby rad javorov na ulici 17. listopadu výraznejšie načrtol pokračovanie uličnej čiary a aby koruny stromov na ihrisku a pri pamätníku poskytli počas leta dostatočný chládok. Celý autorský tím sa na to teší.

 

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953