O soutěži

Svaz zakládání a údržby zeleně vyhlašuje soutěžní přehlídku PARK ROKU 2019

 

PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY PARK ROKU

Soutěž Park roku vyhlašuje profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně od roku 2003. Účelem soutěže je zdůraznit nutnost tří etap vzniku díla: projektu, realizace a údržby, jejichž postavení je nezastupitelné a časově neopominutelné. 

Předmětem soutěžní přehlídky jsou díla splňující definici parku, (tj. objekt zeleně o rozloze 0,5 ha o minimální šířce 25 m, který umožňuje rekreaci) dokončená v době 1. 1. 2011 – 31. 5. 2019. Do soutěže mohou být přihlášeny parky po rekonstrukci, revitalizaci, i nově založené. Díla do soutěže mohou přihlásit investoři, autoři projektu, firmy, které parky realizovaly případně spolky či jiná občanská sdružení.

POSLÁNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 

 • upozorňuje na nezastupitelné funkce zeleně ve městech a obcích, pro jejichž naplňování je nutná odborná a pravidelná péče a údržba. 
 • je příležitostí prezentovat kvalitní díla zahradní a krajinářské tvorby odborné i laické veřejnosti. 
 • představuje možnost pro zadavatele, tvůrce a realizátory srovnávat a vzdělávat se. 
 • podporuje snahu realizačních firem zvyšovat kvalitu své práce.
 • umožňuje prezentovat rozdílné přístupy k řešení parků.
 • slouží k usměrňování společenské objednávky.

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE  (ke stažení v PDF formátu)

PŘIHLÁŠKA  (ke stažení v editovatelném PDF formátu)

Přihlášku včetně příloh zasílejte nejpozději do 31.8. 2019 na mail info@szuz.cz. Fotografickou přílohu je možné poslat např. přes Úschovnu nebo jinou službu pro přenos objemných dat.

 

Povinné přílohy k přihlášce

 • Stručný průvodní text v rozsahu nejvýše 3 stránek formátu A4 - prosíme zasílat v editovatelném formátu, např. Word
 • Výkresová příloha v rozsahu maximálně 5 listů formátu A3 ve formátu PDF
 • Minimálně 10 kvalitních fotografií díla v digitální podobě ve formátu JPG nebo TIF v rozlišení 300 DPI (s uvedením autora fotografie, případně jinak uvedeného zdroje fotografie např. archiv… ).
   

TERMÍNY

 • Uzávěrka přihlášek 31.8.2019
 • Hodnocení parků odbornou porotou 18. - 20.9. 2019
 • Vyhlášení výsledků 6.11.2019 v 18hod na Hradě v Litoměřicích

Vyhlášení výsledků se koná u příležitosti odborné konference Zeleň ve městech a obcích Ústeckého kraje. Součástí konference je komentovaná prohlídka Jiráskových sadů v Litoměřicích, které získaly první místo v minulém ročníku soutěže Park roku v roce 2017.

 

KDO DÍLA HODNOTÍ

Porotu jmenovalo Představenstvo Svazu zakládání a údržby zeleně z řad osobností nominovaných do poroty soutěže níže uvedenými institucemi:

   

foto David Mičan

Svaz zakládání a údržby zeleně - Bc. David Mičan

 

majitel zahradnické firmy Zahrada M, člen představenstva SZÚZ, Český Certifikovaný Arborista, po střední zahradnické škole absolvoval, jednoleté dálkové studium Komplexní péče o dřeviny (1994-95), a bakalářský studijní program zahradnictví (1997-2000). Působí jako porotce soutěže mladých zahradníků Lipová ratolest a porotce soutěže Park roku.

   

Sirina_foto_1

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. v - Ing. Petr Šiřina

 

autorizovaný krajinářský architekt a autorizovaný projektant ÚSES (od r. 1994). V oboru se specializuje na rekultivace, územní/krajinné plánování, územní studie krajiny, úpravy veřejné zeleně, projektování a plánování ÚSES.

Výzkumný pracovník v oblastech rekultivací, krajinného plánování a historii veřejné zeleně (od r. 1988). Absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně, fakulta agronomická, obec sadovnictví krajinářství (1984). Od r. 2011 vyučuje na Vysoké škole báňské, Technické univerzitě Ostrava, fakultě stavební, katedře architektury.

Člen jury v soutěži Entente Florale Europe (2005–dosud), člen hodnotící komise v soutěži Vesnice roku za SZKT (2006–dosud).

   

foto Maxim Turba

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - Ing. Maxim Turba

 

Autorizace v oboru krajinářská architektura u České komory architektů od roku 2003.

Studium oboru Zahradní a krajinářská architektura na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, fakulta Zahradnická v Lednici na Moravě.

Od roku 1997 člen SZKT, člen rady Sekce Česká asociace pro krajinářskou architekturu (od r. 2017).

   

Krejcirik_foto_02

Zahradnická fakulta MENDELU - doc. Ing. Přemysl Krejčiřík Ph.D.

 

Autorizovaný krajinářský architekt a pedagog zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Přemysl se svojí manželkou Kamilou vede Ateliér Krejčiříkovi, který se věnuje obnově památek zahradního umění a krajinářské architektury.

Za obnovu zahrad na Kuksu obdržel ocenění Grand Prix Europa Nostra a German Design Award. Kromě obnovy zahrady vily Tugendhat nebo zámeckých parků na Sychrově, Buchlovicích či Lednici se věnuje i obnově autentické krajiny například v Oboře Obelisk.

Obnovou původní struktury mrtvých ramen se podařilo vrátit vodu, a tím pádem i život, do 700 ha vyprahlé krajiny jižní Moravy.

   

Foto Michálková

Fakulta architektury ČVUT - Ing. Romana Michálková Ph.D.

 

absolventka MZLU v Lednici na Moravě, obor Zahradní a krajinářská architektura a postgraduálního studia na ČVUT, obor Aplikovaná a krajinná ekologie. Autorizovaný architekt a pedagog na FA ČVUT. 

   
Olga Žáková

Svaz školkařů České republiky - Ing. Olga Žáková

 

Absolventka oboru zahradní a krajinářská architektura na MENDELU. V letech 2004–2015 působila na odboru ŽP Magistrátu města Olomouce, v letech 2015– 2018 jako vedoucí Botanické zahrady Výstaviště Flora Olomouc. Jako soukromá podnikatelka se zabývá se sídelní, pietní i krajinářskou architekturou, permakulturou. Je autorkou vítězných expozic na Floře v letech 2016–2018. 

   

 

 

 

 

 
 
 

Vyhlašovatel:

Soutěž podporují:

Partneři soutěže:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544