Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě

Autor projektu: ATELIER 38 s.r.o., Ing. arch. Tomáš Bindr
Investor: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
Zhotovitel: MVEX stavby s.r.o., Ing. Jiří Muroň
O dílo pečuje: MVEX stavby s.r.o.
Termín realizace: 3/2021 - 11/2022

Park náměstí Družby se nachází mezi ulicemi Sokolovská a Gen. Sochora v Ostravě – Porubě a představuje centrum IV. stavebního obvodu. Lokalita parku je významným krajinným prvkem a dlouhodobě postrádala významnější pobytovou funkci. Zeleň v parku byla řešena chaoticky a mnohdy dřevinami s krátkodobou perspektivou nevhodnými do městského prostředí. Cílem projektu bylo vytvoření atraktivního a bezpečného veřejného prostoru. 

Předmětem sadových úprav bylo odstranění některých pěstebně neperspektivních stromů a vysazení nových dřevin.  Část stromů byla také přesazena z míst nevhodného umístění na nové, kompozičně a pěstebně vhodnější místo. Byly vysazeny trvalky, cibuloviny do trávníků a byl založen nový parkový trávník. V rámci zatravněného prostoru byla vyčleněna plocha intenzivního trávníku, která je zavlažována automatickým zavlažovacím systémem.

V parku byly kompletně vybourány veškeré zpevněné plochy a byly nahrazeny dvěma hlavními úhlopříčnými mlatovými stezkami a chodníky, které jsou ze štípané žuly. Kompozice celého prostoru byla důsledně navržena v principu průběžných pěšin, od jednotlivých vchodů vedou do parku tzv. stužky, což jsou chodníčky z přírodního kamenného materiálu, které zvou ke vstupu do parku. Na mlatové stezky navazuje nově vybudovaná cyklostezka vedoucí podél parku, která je z betonové zámkové dlažby červené a šedé barvy.

Rovněž byl instalován nový mobiliář. Jednalo se o několik nových dřevěných laviček s kovovou konstrukcí, několik atypických dřevěných lavic umístěných kolem kmenů některých stromů a o jednu chytrou lavičku s WIFI připojením. Lavičky vybízí k trávení volného času a pobytu v samotném parku. Byly doplněny i nové odpadkové koše. Od jara do podzimu je veřejnosti k dispozici pítko s pitnou vodou.
Nové osvětlení komunikací bylo provedeno LED svítidly sloupky výška cca 1 m a nasvětlení korun stromů bylo provedeno LED zemními svítidly. Spínání osvětlení je řízeno soumrakovým spínačem s digitálními hodinami. 

V rámci revitalizace parku byl na jeho okraji vybudován dřevěný objekt, který slouží jako budova občanského vybavení. Jedná se o jednoduchou lehkou dřevostavbu, tvaru úzkého obdélníku, s nosnou skeletovou konstrukcí a plochou střechou o rozměrech 13,7 x 2,6 m.
Objekt tvoří celkem dvě místnosti, v jedné jsou umístěny veřejné toalety, druhá slouží jako technické zázemí městského parku. Vnější část budovy slouží jako tribuna s malou vyhlídkou na střeše, odkud se nabízí výhled na celý park. V rámci objektu je také možnost odstavení jízdních kol. 

Park tak prošel kompletní revitalizací a vrátil se do něj život. Na jaře roku 2022 navázala realizace další etapy celého projektu, a to předprostoru obchodního centra Bohemia.

 

Upozornění na zvláštní přednosti stavby

Zásahy v lokalitě musely být řešeny citlivě s ohledem na vyšší stupeň ochrany vyplývající z faktu, že daná lokalita je chráněná a je vedena jako významný krajinný prvek. Nad rámec zpracování projektové dokumentace byl proveden podrobný biologický a dendrologický průzkum, aby nedošlo při samotné realizaci k ohrožení či likvidaci hnízdišť a stanovišť drobných živočichů. Zároveň byly v návrzích byly zapracovány a aplikovány standardy a podmínky AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Vyšší standard projektové přípravy umožnil získat dotaci v programu Operační program Životní prostředí.

V rámci stavby je instalována WIFI lavička, která je ekologická a soběstačná. Je napájena solární energií. Lavičky umístěné v parku jsou kombinací kovové konstrukce a dřevěného sedáku. Dále jsou zde umístěny atypické dřevěné lavice kolem kmenů stromů. Vše je v jednotném designu.

Vnější část budovy dřevěného objektu slouží jako tribuna s malou vyhlídkou na střeše, odkud se nabízí výhled na celý park. Objekt tvoří celkem dvě místnosti, v jedné jsou umístěny veřejné toalety, druhá slouží jako technické zázemí městského parku. 

V rámci parku je vytvořena plocha intenzivního trávníku, která je zavlažována automatickým zavlažovacím systémem.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953