Revitalizace farské zahrady v Tasovicích

Autor projektu: Atregia s.r.o., Ing. Yvona Lacinová, Ing. Eva Fridrichová
Spoluautoři: Ing. Lenka Požárová, Ing. Jiří Vysoudil
Investor: Obec Tasovice
Zhotovitel: GOZ GARDEN s.r.o.
O dílo pečuje: Obec Tasovice
Termín realizace: 3/2019 - 11/2019

V původním stavu byla Farská zahrada veřejně přístupná rokle s vegetačním porostem s převahou invazivních dřevin, s vyšlapanými pěšinami, workoutovým hřištěm a zanedbanými vodními nádržemi. 
Cílem projektu bylo co nejvíce využít přírodního potenciálu lokality, zajistit její zpřístupnění, vypořádat se s invazivním akátem, obnovit vodní režim, zvýšit biodiverzitu území a citlivě zde instalovat mobiliář a herní prvky, které budou sloužit obyvatelům všech generací.  
Součástí revitalizace území bylo obnovení dvou stávajících jezírek a vytvoření třetího v místě, kde rokle přechází v sad a je napojeno pod hrází na stávající malou vodní tůň s mokřadní funkcí. Celý prostor byl vyčištěn od náletů a byla zde vybudována cestní síť s procházkovým okruhem, která je z větší části vedena v trasách stávajících vyšlapaných pěšin. I přes nepříznivou konfiguraci terénu je část navrhovaných cest u horního jezírka a dětského hřiště vhodná pro osoby s omezenou schopností pohybu. Do zahrady byl doplněn mobiliář a vybudována dvě originální hřiště pro děti různých věkových kategorií. Většina prvků je v provedení celodřevěném nebo kombinaci kov a dřevo, aby byl respektován přírodě blízký charakter území. Vytvořeny byly i klidové zóny pro seniory.
Nové výsadby jsou navrženy do prostoru po vykácených dřevinách, a hlavně do svažitých částí zahrady tak, aby byl vytvořen funkční obvodový plášť. V jižní části lokality jsou v prostoru louky vysazeny ovocné dřeviny jako reminiscence bývalého sadu. Záměrem kompozice bylo také umožnění vzniku alespoň dvou menších volné plochy - pobytových luk. Pro zvýšení druhové pestrosti je v obvodovém plášti zahrady výsadba několika skupin keřů. 
Farská zahrada ožila a stala se vyhledávaným místem pobytu nejen obyvatel Tasovic, ale i lidí z okolí. 

 

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953