Křížový kopec

Autor projektu: Atelier Fontes s.r.o., Ing. Veronika Huková, Ing. Hana Trtílková
Investor: Město Hustopeče
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Další zhotovitelé: Kavyl s.r.o. - kříž a relaxační zóna
Výměra: 17 436 m²
O dílo pečuje: Město Hustopeče

Lesopark na Křížovém kopci nad Hustopečemi s kaplí sv. Rocha byl rozšířen o 2 hektary zemědělské půdy. V tomto kousku krajiny byl zrealizován komponovaný prostor, který plní funkci biocentra stepního a lesostepního charakteru a zároveň odkazuje na historické genius loci místa i současné využití obyvateli Hustopečí.

V základním členění – kompoziční objekt – úsek – oddělení – skupina – prvek je kompozičním objektem celé lokální biocentrum, kompoziční úseky jsou tvořeny stávajícím lesoparkem v okolí kaple sv. Rocha, řešeným územím a porosty na západně orientovaných svazích.

Základním kompozičním propojením řešeného území a stávajícího lesoparku má být pohledová vazba mezi boční stranou kaple sv. Rocha a dřevěným křížem umístěným v horní části navazujícího svahu.

Pohledovou vazbu v prostoru zdůrazňuje hlavní alej nově navrhovaného kompozičního úseku, jejíž osa vychází z půdorysného tvaru kaple sv. Rocha jako kolmice na osu stavby.

Tato hlavní podélná osa tvořená alejí je pak v půdorysu proložena kolmo příčnou alejí tak, aby byl i v půdorysu vytvořen kříž. V místě křížení obou alejí vzniká centrální kruhový prostor, jehož dominantou je výše zmiňovaný dřevěný kříž.

Za použití domácích a stanovištně odpovídajících druhů dřevin je tak navržen komponovaný celek, který má jako součást ÚSES napomoci zvýšení ekologické stability krajiny, a zároveň může sloužit ke krátkodobé rekreaci místním občanům či návštěvníkům.

Poukazuje na typické, zároveň však ohrožené lesostepní lokality jižní Moravy. Střídáním zapojených, rozvolněných porostů a otevřených ploch se vytváří prostředí pro množství rostlinných i živočišných druhů. Obnažením kolmé stěny ve sprašovém podloží a vytvořením technických prvků z přírodních materiálů (gabionové zídky, herní prvky z odumřelých kmenů a větví, kamenů apod.) jsou nabídnuty biotopy pro různé další druhy živočichů. Zachováním vinice a doplněním o sad ovocných dřevin jsou podpořeny i specifické ekosystémy charakteristické pro drobnou držbu v okolní krajině.

Centrální dispozice kříže, vertikální dominanta dřevěného kříže, dálkové pohledy i rostlinný detail v sobě mohou nést i duchovní význam.

Autor projektu: Atelier Fontes s.r.o., Ing. Veronika Huková, Ing. Hana Trtílková
Investor: Město Hustopeče
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Další zhotovitelé: Kavyl s.r.o. - kříž a relaxační zóna
Výměra: 17 436 m²
O dílo pečuje: Město Hustopeče

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953