Revitalizace parku Na Špici v Pardubicích

Přihlašovatel a investor: Statutární město Pardubice
Autoři projektu: Atelier M1 architekti s.r.o. / Mgr. akad. arch. Pavel Joba, ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Jan Hájek
Realizace: Gardenline s.r.o.
Péče a údržba: Městský obvod Pardubice 1
Plocha: 68 000 m²

Popis stavby:

V  těsné blízkosti městského centra Pardubic na poloostrově na soutoku Labe a Chrudimky se nachází park přírodního charakteru. Cílem revitalizace bylo oživit donedávna zpustlý park, doplnit jej o pobytová místa a objekty, jež by park učinily atraktivním pro pobyt, relaxaci i sportovní aktivity obyvatel Pardubic. Dále bylo potřeba park zpřístupnit pěší lávkou přes Chrudimku z městského centra.

Nejprve jsme se pro podlouhlý park snažili definovat dvě ohniska, okolo nichž se mohou aktivity soustředit a rozvíjet. Jedním ohniskem na západě je špice poloostrova s lávkou, schody k Chrudimce a stavbami Loděnice. Druhým ohniskem na východě je prostor jezero Čičák, nad jehož hladinou jsme navrhli „japonský" dřevěný pavilon, okolo nějž jsou soustředěna nová relaxační a sportovní zařízení - dětské hřiště, molo na Labi, sportovní hřiště, fitness ostrůvky, lanovka atd. Jednotícím znakem pro stavby v parku je použití přírodních, civilně působících materiálů. Park i po revitalizaci zůstává zónou ochrany přírody Natura 2000, na jezírku Čičák zůstává revitalizací nedotčené hnízdiště vodního ptactva. Podstata úkolu spočívala v zachování přírodních kvalit parku při zvýšení jeho atraktivity a funkčních možností pro lidi. Proto volba nových dřevin vycházela z původní druhové skladby parku, převážně šlo o výsadbu dřevin – 193 listnatých stromů (javor, buk, platan, vrba, jasan, olše, atd.), 36 jehličnatých stromů (borovice, tisovec) a 179 keřů listnatých a jehličnatých včetně nových bambusových záhonů a rekultivace travnatých ploch. Stavební i vegetační zásahy byly zároveň limitovány omezenými prostředky z dotace Evropské unie.

Hlavní kvalitou poloostrova je velké množství vodních břehů a vodních ploch. Před revitalizací byla nábřeží Labe i Chrudimky pustá, bez chodníků a bez jediné lavičky. Na obou nábřežích jsme navrhli mlatové stezky s dubovými lavicemi a široké pobytové stupně vedoucí až do vody. Na Labi je zřízeno plovoucí molo i venkovní sprcha - jednoduchá esence tradiční říční plovárny. Nad hladinou jezera Čičák jsme vytvořili romantický dřevěný pavilon, do nějž jsou soustředěny hlavní „stavební" funkce (klubovna a zázemí dětského hřiště s kuchyňkou, krytá terasa s ohništěm, WC, místnost pro správce) a z jehož terasy lze pozorovat život ptactva na jezeře. Pavilon je postaven z části nad vodní hladinou, specialitou tohoto objektu bylo pilotové zakládání ve vodě. Konstrukce pavilonu je sestavena z opracovaných dubových kmenů v kombinaci s rákosovou střechou. Pod střešní konstrukci, kryjící terasu nad hladinou je vestavěn dřevěný „box" s modřínovým obkladem, v němž jsou soustředěny vytápěné prostory s instalacemi.

V  těsné blízkosti pavilonu je nově vytvořeno dětské hřiště, v němž většina herních prvků je vytvořena atypicky při v mezioborové spolupráci architekt-sochař. Motivem herních prvků je život v přírodě - mikrokosmos. Děti se stanou stejně velkými jako brouci, červ, houba, květiny nebo bobule. V přírodním konceptu parku jsme nechtěli pouze instalovat paušální katalogové herní prvky, ale vytvořit původní poetické prostředí, v němž by dostala prostor dětská fantazie. Sportovní hřiště vzniklo na stopě původního zpustlého asfaltového hřiště obřích rozměrů, které bylo zmenšeno. Hřiště má zaoblený tvar, měkce vložený mezi stromy a travnaté plochy. Barevné oranžové sítě i barevný koncept herních ploch jsou navrženy tak, aby souzněly se zelení a nepůsobily tvrdě.

Nová cestní síť v parku ve většině rozsahu vychází z původních rozpadlých asfaltových cest, nebylo naším záměrem násilně vstupovat do parku s odlišnou strukturou cest. Cesty jsou provedeny z okrově barveného asfaltu, z mlatu okrové barvy a z drobných žulových odseků. Okolo cest jsou rozmístěny lavičky „kláda" z dubových hranolů.

Mezi městem a poloostrovem bylo potřeba navrhnout spojovací lávku pro pěší. Idea velmi jednoduchého klenutého tvaru vycházela jednak z nutnosti zajistit vysoký průplavní profil lodím, ale i z archetypu romantických lávek z Japonska nebo Benátek, kde chodec míří proti obloze. Vystoupání na vrchol oblouku je tak zároveň důvodem pro zastavení, rozhlédnutí nad hladinou a korunami stromů. Zároveň je z vrcholu oblouku zřetelně viditelná věž zámku jako orientační bod. Lávka je zkonstruována velmi jednoduše a efektivně z lepených modřínových vazníků v trojkloubovém konstrukčním systému, jenž efektivně využívá vzklenutý tvar lávky pro namáhání na tlak, díky čemuž je konstrukce o rozponu 44 m a světlé šířce 3m velmi štíhlá. Náklady na vybudování lávky činily 7,6 mil. Kč vč. DPH, což je cena, která sama o sobě svědčí o vysoké úspornosti konstrukčního řešení.

Okolo lávky na špici poloostrova jsme navrhli předmostí, sestávající náměstíčka před lávkou, z pobytového schodiště u vody, skupiny nových i rekonstruovaných budov Loděnice - kanoistického oddílu a z pobytové dlážděné plochy na špici ostrova, kterou jsme pracovně nazvali Mys, doplněné světelným výtvarným dílem „Stébla“. Celková plocha revitalizovaného území je 6,8 ha.

Zhodnocení úspěšnosti projektu:

Náklady na projekt byly striktně omezeny evropskou dotací ve výši 22,5 mil. Za tuto částku včetně vlastních zdrojů investora byla realizována obnova velkého množství cestních sítí, ploch, zcela nová infrastruktura i výstavba nových stavebních objektů, lávky a výsadba dřevin. Již v prvních měsících od otevření revitalizovaného parku se ukázalo, jak velký zájem veřejnosti o tento park je. V současné době je park v provozu skoro 3 roky a za tu dobu se stal centrem sportovních a kulturních aktivit. V roce 2016 byl park dějištěm letních olympijských her „RIO 2016“ a letos se stal opět sportovní parkem, kde po dobu 14 dní byly dětem a návštěvníkům nabízeny tradiční i netradiční druhy sportů, převážně vodní sporty, ale i šerm, box, míčové sporty a jiné…. Ve srovnání s původním zpustlým parkem bez lidí sem dnes míří rodiny s dětmi, cyklisté i běžci. Revitalizace parku splnila účel, pro který byl záměr realizován. Údržba parku je zajištována Městským obvodem Pardubice I a jeho správcem, který zajištuje každodenní úklid, zalévaní a jiné činnosti, které souvisí s celkovou péčí o zeleň v parku.

Náklady stavby: 35 628 789,- Kč vč. DPH

Doba výstavby: březen 2014 - prosinec 2014

Přihlašovatel a investor: Statutární město Pardubice
Autoři projektu: Atelier M1 architekti s.r.o. / Mgr. akad. arch. Pavel Joba, ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Jan Hájek
Realizace: Gardenline s.r.o.
Péče a údržba: Městský obvod Pardubice 1
Plocha: 68 000 m²

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953