Park Balabenka

Přihlašovatel a investor: Městská část PRAHA 9
Autoři projektu: Ing. Pavlína Malíková, Ing. Aleš Steiner – Steiner a Malíková krajinářští architekti
Realizace: Kaiser & spol. CZ s.r.o.
Péče a údržba: Městská část PRAHA 9 prostřednictvím firmy Hortus
Plocha: 13 000 m²

Těžký osud a pohnutá historie této lokality se váže k usedlosti Nová Balabenka z konce 19. století postavené na místě dnešní čerpací stanice. Křižovatka Balabenka měla původně podobu návsi s hospodářskou usedlostí, avšak pronikáním průmyslové výroby do Libně a Vysočan spolu s výstavbou celoměstských dopravních staveb postupně ztrácela svojí podobu. Nejzásadněji se do ní promítla výstavba silničního přemostění v roce 1995, která zcela vymístila historický prostor náměstí před základní školu a do parčíku na místě dnešní Vysočanské brány. Park Balabenka představuje poslední, byť novodobou, stopu zaniklého veřejného prostranství Na Balabence.

Za vznikem obnovy parku, původem z 60. let 20. století, stála v roce 2010 Městská část Praha 9 zadáním architektonické studie a záměrem čerpání dotací z evropských fondů. Klíčovým bodem zadání bylo nahrazení nevyhovujícího dopravního režimu s obslužnou komunikací vedoucí středem parku a vytvoření plnohodnotného městského veřejného prostranství.

Nový park nabízí přátelský předprostor základní školy s mnoha pobytovými funkcemi, herní a cvičební aktivity pro děti i dospělé a klidné odpočinkové místo pro starší generaci. Stávající kvalitní vzrostlé stromy jsou součástí nového řešení a zachovávají tak místu žádoucí atmosféru, nové stromy v budoucnu zajistí odclonění Sokolovské a Kovanecké ulice. Park hospodaří z větší části s dešťovými vodami přirozeným zasakováním přímo v místě.

Park Balabenka je v systému pražských cyklotras napojen trasou A257 na významné rekreační území podél řeky Rokytky (A26) a v opačném směru na ulici Českomoravskou (A254).

 

Investor/zadavatel: Městská část Praha 9

Autor projektu: Ing. Pavlína Malíková, Ing. Aleš Steiner

Architektonická studie: 2010-2011

Projekt pro čerpání dotace, projekt pro provedení stavby: 2012-2014

Realizace revitalizace parku: 2015

 

Celková rozloha parku: 1,1 ha / 11 000 m2

Počet nově vysazených stromů: 58 ks

Počet nově vysazených keřů: 50 ks

Nové trvalkové záhony: 76 m2

Rozloha revitalizovaných travnatých ploch: 5 700 m2

Poznámka: projektová dokumentace pro realizaci stavby byla vzhledem k čerpání dotací a komplikovaným majetkovým poměrů rozdělena na 4 celky – část A, část B, vjezd Kovanecká a vjezd Sokolovská.

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY NÁVRHU

- využití stávajícího potenciálu místa

- zobytnění a zkulturnění prostotu pro místní obyvatele i návštěvníky

- nekonfliktní dopravní řešení pro vozy obsluhy školy a přilehlého vnitrobloku

- nové kompoziční a funkční řešení zpevněných ploch

- zapojení aktivit pro děti, dospělé i seniory

- zpřehlednění prostoru odstraněním nevhodných výsadeb keřů a stromů

- dosadby nových druhově i kompozičně vhodných listnatých stromů

- jednoduché a čisté řešení – předpoklad kvalitního provedení a následné udržovací péče

 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Území parkové plochy – náměstí Na Balabence dělíme pomocí zpevněných ploch na 3 základní části – nástupní prostor z ulice Sokolovská, nástupní prostor základní školy a pás s vybaveností pro hry i odpočinek ve středu území. Členění zpevněných ploch a jejich vybavenost naplňuje chybějící funkce, jejich rozměry respektují silný pěší provoz v území.

Směrem z ulice Sokolovská řešíme přechod do parkové plochy tzv. rozšířeným parterem hlavní ulice –„vodorovnou“ mlatovou plochou v úrovni stávajícího terénu s výsadbou středně vzrůstných listnatých stromů, sedacím mobiliářem a vyvýšenými květinovými záhony. Vzniká tak přirozená přechodová zóna mezi „parkem“ a „ulicí“ s možností průchodů všemi směry a krátkého zastavení s příjemným posezením a občerstvením. Výškově je plocha oddělena od vlastní parkové plochy 3mi stupni, resp. betonovými prefabrikáty v podobě lemů z pohledového betonu.

Nástupní prostor školy otevíráme a rozšiřujeme – z hlavního vstupu do školy rozvíjíme čistý hladký „koberec“ z kvalitního hlazeného betonu směrem do středu území a nenásilně tak napojujeme školu na aktivy ve středovém pásu. Čistá hladká plocha je doplněna atypickými půlkruhovými sedacími lavicemi, kruhovým vodním prvkem a vzrostlými listnatými stromy.

Středový pás s herními prvky pro menší děti, lanovou sestavou pro větší děti, pítkem, stoly pro stolní tenis, hřištěm pro petanque a potkávacím prostorem s pomníkem a květinovým záhonem je situován v podélném směru a umožňuje tak spolu s hlavní pěší trasou podél školy snadný prostup celým územím.

 

PROVOZNÍ VZTAHY

Trasování komunikací, především vlivem silného zasíťování území, takřka odpovídá stávajícímu stavu, zcela se ovšem mění jejich funkce, podoba i materiálové řešení.

Obsluha území motorovými vozidly je řešena logickým rozdělením potřeb zásobování a obsluhy. Zásobování školy je realizováno nově ze severní části území – změnou dopravního řešení jednosměrné točny okolo trafostanice na přímou obslužnou komunikaci do dvora školy s výhradním vjezdem zásobovacích vozidel a smíšeným pěším provozem. První část nově upravené komunikace ze směru ulice Kovanecká bude sloužit jako úvraťová křižovatka pro otáčení vozů v končícím dvousměrném provozu. Stávající výškové převýšení bude vyřešeno odbouráním stávajícího schodiště, snížením terénu a tím sjednocením výšek mezi vjezdem do dvora a koncem ulice Kovanecká – vznikne tak velmi mírná rampa. Úprava dopravního režimu bude doplněna novým svislým dopravním značením. Zaniklá parkovací místa u trafostanice nahradí v převyšujícím počtu 11 nových podélných stání podél severní hrany řešeného území. Parkovací stání jsou řešena jako kvalitní zatravněná betonová dlažba.

Obsluha přilehlého vnitrobloku, školního hřiště a mateřské školy je řešena z ulice Sokolovská, opět jako doposud, jednosměrným provozem s omezeným vjezdem upraveným svislým dopravním značením, ovšem s posunutím místa vjezdu blíže k bytovému domu u základní školy. První část komunikace ke škole je v tomto místě upravena pro smíšený provoz chodců a vozů zásobování. Nájezd z ulice Sokolovská bude zcela nově realizován, původní bude zatravněn.

 

DROBNÁ ARCHITEKTURA, HERNÍ PRVKY, MOBILIÁŘ

Herní aktivity pro děti jsou rozděleny do dvou samostatných zón. Část pro menši děti je koncipována jako uzavřený kruhový prostor lemovaný zídkou z pohledového betonu s integrovanou sedací lavicí po celém obvodu, s pískovištěm a několika herními prvky pro nejmenší u jeho středu. Část pro větší děti a dospívající tvoří atypická lanová sestava od renomovaného výrobce (Corocord) složená ze čtvercových segmentů vodorovných „sítí“ kotvených na sloupech, kde je umožněno lezení i krátkodobé sezení.

 

Mobiliář a doprovodné prvky:

- kruhový vodní prvek s hladinou u horního okraje a střikem, autorský návrh

- pítko v dětském hřišti, typový výrobek

- vyvýšené květinové záhony opláštěné ocelí Corten, zakázková výroba

- dřevěné dlouhé parkové lavice a lavičky s opěradlem

- půlkruhové lavice bez opěradla v předprostoru školy, dřevo/laminát, autorský návrh

- kruhová lavice součástí kruhové zídky dětského hřiště, dřevo/beton, autorský návrh

- polokuhové pískoviště lemované dřevěným hranolem k sezení, autorský návrh

- piknikové stoly

- odpadkové koše

- betonové stoly pro stolní tenis

- hřiště pro petanque

- fitness prvky

- informační panel s provozním a návštěvním řádem, autorský návrh

- stávající pomník přemístěn do odpočinkové zóny pro seniory

- stávající prodejní stánky u ulice Sokolovská a kontejnery přemístěny mimo řešené území

 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Součástí revitalizace území je nové řešení veřejného osvětlení. Navrhujeme nová esteticky kvalitní stožárová svítidla v upravených pozicích. Počet navržených stožárů řádově odpovídá stávajícímu. Jedná se o dva druhy svítidel, konvenční a bodové stožáry s reflektory s osvitem do více stran.

 

NOVÉ VEGETAČNÍ PRVKY

Novou půdorysnou kompozici území doplňujeme novou koncepcí stromového patra – pro narušení liniovosti a přísnosti prostoru vysazujeme vzrostlé listnaté stromy v nepravidelných skupinkách, využíváme pestré druhové skladby stromů s užší či jinak odlišnou korunou, stromy umisťujeme nezávisle na druhu povrchu – v maltu, trávnících i betonové ploše před školní budovou. Na rostlinný květinový detail a zároveň na připomínku původního hospodářského dvora v místě náměstí Na Balabence budou odkazovat vyvýšené květinové záhony v prostoru mlatového plata a ve středu potkávacího prostoru s pomníkem – odpočinkové plochy pro seniory. Květinové výsadby budou založeny na principu společenstva extenzivních druhů trvalek, okrasných travin, cibulovin a případně bylinek.

Tvarovaný živý plot z habru využíváme k vytvoření částečné intimity potkávacího prostoru s pomníkem. Travnaté plochy jsou koncipovány jako volně přístupné pobytové trávníky s možností všestranného využití nabízející osluněné i stinné partie. Vzhledem k rozsáhlé stavební činnosti budou nově založeny všechny travnaté plochy v kvalitě parkového trávníku.

 

SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

- přeložka kabelů V.O. v místech nových stožárů a v místě nově budovaných parkovacích stání

- ochrana sítí – uložení do chrániček vlivem snížení terénu v místě školní brány a nových vjezdů

- posunutí 1 ks sloupku světelné signalizace křižovatky Sokolovská/Na rozcestí – nový vjezd do území

- nově zhotovené objekty výdechů z krytů CO

Přihlašovatel a investor: Městská část PRAHA 9
Autoři projektu: Ing. Pavlína Malíková, Ing. Aleš Steiner – Steiner a Malíková krajinářští architekti
Realizace: Kaiser & spol. CZ s.r.o.
Péče a údržba: Městská část PRAHA 9 prostřednictvím firmy Hortus
Plocha: 13 000 m²

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953