Obnova parku Národního odboje při ul. Šelepova, Brno

Přihlašovatel a investor: Statutární město Brno, MČ Královo Pole
Autoři projektu: Ing. Zdenek Sendler
Realizace: ZEMAKO, s.r.o.
Péče a údržba: PARK, v.o.s.
Plocha: 11 134 m²

Historie

Park Národního odboje při ulici Šelepova vznikl na bývalém vojenském území, na kterém byl koncem 2. světové války barákový lágr. Byl využíván gestapem jako jeden ze 44 pobočných táborů osvětimského koncentračního tábora, což připomíná pomník v horní části parku. Rozsáhlejší výstavba v okolí dnešního parku začala v létech 1946 - 1948, kde zde vzniklo poválečné sídliště Tábor.
Stávající kulturní zařízení - klub Šelepova No 1 je přestavěným barákem internačního tábora. Legendární brněnský klub, důvěrně zvaný ŠELEPKA, je nestarším aktivním klubovým zařízením v České republice. Činnost klubu a klub samotný se stal nejen místem setkávání a průsečíkem mnoha lidských příběhů a osudů, ale je i nezpochybnitelným brněnským fenoménem, který svým významem a věhlasem překročil rámec Brna i regionu.

Parku, který dnes slouží zejména pro krátkodobou rekreaci obyvatel přilehlé rezidenční čtvrti, na přelomu tisíciletí chyběl koncepční přístup, park se stal spíše venčištěm psů v parku, nebylo zde dostatečné množství mobiliáře a problematické se jevilo také provozní řešení. Neutěšený stav změnila v roce 2010 celková obnova na základě projektu Ing. Zdenka Sendlera.

Obnova parku v roce 2010

Hlavním cílem obnovy parku bylo vytvořit fungující veřejný prostor s jasným a nekonfliktním provozem, s možností krátkodobé rekreace pro široké spektrum uživatelů. Prostor parku byl v rámci jeho obnovy rozdělen na dvě na sebe navazující části - venkovní a vnitřní, které jsou od sebe odděleny nízkým kovovým plotem. Venkovní park - nárazníková zóna je určena pro pohyb psů. Vnitřní park je definován třemi obdélníky - dvěma pobytovými trávníky a polyfunkční mlatovou plochou navazujících na klub. Park je ohraničen hlavní obvodovou komunikací na ulici Šelepova a Klusáčkova po delších stranách. Po kratších stranách ulicí Kounicovou a částí zahrady mateřské školy na ulici Chodské.

Vnitřní park je rozdělen systémem podélných a příčných komunikací, které jsou doplněny diagonálními zkratkami „pěšinami“. První pobytový trávník je doplněn pietním souborem s památníkem obětem 2. světové války a květinovými záhony „boxy“. Mlatový parter před klubem je polyfunkční plochou, kde je soustředěn hlavní život parku. Větší část je řešena kvalitní mlatovou plochou s možností výstav, her (např. pétanque), ale i k občasným kulturním akcím. Třetina prostoru je věnována dětem, aby byly na očích rodičům. K dispozici jsou prolézací sítě, houpačka a další herní prvky. Poslední obdélník pobytového trávníku je doplněn hřišti pro menší děti a houpačkou. Součástí této plochy byly původně dle projektu obnovy i další dva květinové boxy, které se však později ukázaly jako neudržitelné (více informací v dalším textu). Podél podélných komunikací a v čele parku jsou umístěny lavičky, lampy veřejného osvětlení a odpadkové koše. Součástí obnovy parku bylo i nové veřejné osvětlení.

Veškerý provoz v parku je bezbariérový, nástupy v terénních nerovnostech jsou řešeny rampou. Oplocení parku vymezuje jednak pohyb psů a dále provoz parku. Obvodové vnější komunikace jsou dlážděny kamennou nebo betonovou kostkou. Vnitřní komunikace jsou z barevné živice, pěšiny z litého betonu. Jednotlivé chodníky jsou přizpůsobeny předpokládané provozní zátěži. Ve střední části je možný vjezd zahradní mechanizace nebo vozidel IZS, případně zásobování. Parkovací místa jsou z větší části situována podél parku na silnici. Pás chodníku s obvodovou alejí je ponechán jako prostor pro pěší.

V rámci obnovy parku byly ponechány kvalitní kosterní dřeviny parku, jejich kompozice byla doplněna novými stromy. V prostoru zastávky MHD při ul. Kounicova bylo doplněno nové stromořadí. Vzhledem k větší pocitové bezpečnosti a kompoziční přehlednosti byly redukovány vybrané skupiny přestárlých keřů. Vnitřní pobytové trávníky byly doplněny květinovými záhony trvalek v kovových boxech. Dva z těchto boxů se však v průběhu následných let ukázaly být s ohledem na provoz parku neudržitelné, a proto byly odstraněny, v jednom případě nahrazeny novým pískovištěm ve spodní části parku.

Park byl vybaven kovovými parkovými lavicemi, odpadkovými koši a novými lampami veřejného osvětlení podél komunikací. V části u zastávky MHD při ul. Kounicova byly vytvořeny dřevěné lavice - sedáky jako součást květinových záhonů pod stávajícími lipami. Součástí obnovy parku, i když jako samostatná akce, dotované z prostředků Evropské unie, byla dětská hřiště v parku. Navržená hřiště vychází z celkové koncepce obnovy parku. Jednotlivá hřiště svojí lokalizací a výrazem dotváří vlastní park. Hřiště byla navržena s cílem využití pro široké spektrum dětí, vzájemně jsou oddělena ve vztahu k předpokládanému věkovému využití. Jejich koncept i materiály byly navrženy s ohledem na maximální provozní odolnost.
Na parteru ve střední části bylo vytvořeno moderní polyfunkční hřiště pro děti od 6 do 12 roků. Hlavním prvkem je větší síťová pyramida doplněna houpačkou a provazovými průlezkami. Dopadový povrch je tříděných oblázků.
Ve spodní části parku vznikla dvě hřiště pro menší děti, obě oplocená. V jednom se nachází pískoviště a lavičky pro doprovod dětí, druhé s gumovým povrchem je doplněno pérovými houpačkami. V této části parku byla dále umístěna samostatně stojící houpačka.

Obnova parku v roce 2010 byla rozdělena na 3 dílčí projekty:
Obnova parku – stavební část (realizace spol. ZEMAKO s.r.o.),
Obnova parku – sadové úpravy (realizace Ing. Josef Zapletal)  
Obnova parku –  dětská hřiště (realizace spol. eu-dis, a.s., subdodavatel herních prvků spol. hřiště s.r.o.).  

Celkové náklady včetně projektové přípravy, autorského a technického dozoru činily cca 20 milionů korun.

Investice a opravy v letech následných po obnově parku

V průběhu následných let doznal park dalších menších změn a doplnění souvisejících především s provozem parku. Bylo asanováno několik stromů, které postupem let prosychaly, především břízy a jeden jírovec. Současně bylo (v jednom případě i nekoncepčně) vysazeno několik málo stromů nových. V současné době je plánována dosadba stromů na místo uhynulých vlivem vandalismu (např. využívání dřevin k výcviku bojových plemen psů, apod.).
Jak už bylo výše uvedeno, byly v průběhu let zrušeny postupně dva květinové boxy ve spodní části parku. Tyto se nacházely v prostoru, který je určen především pro hry menších dětí a kde se nacházejí dětská hřiště.  Květinové boxy se zde staly místem pro hry, nebylo výjimkou vidět tatínka s malým synkem bagrovat štěrk mezi rostoucími trvalkami. I přes opakovanou snahu květiny v boxech obnovit, bylo nakonec rozhodnuto o zrušení prvního a následně i druhého boxu pro jejich neudržitelnost. První box u dlážděné středové cesty byl zrušen bez náhrady a na jeho místě byl vyset trávník, druhý box se v roce 2017 změnil na další dětské pískoviště s masivními dřevenými obrubami, po němž byla v tomto prostoru enormní poptávka již od počátku provozu nového parku. Návrh nového pískoviště zpracoval projektant obnovy parku Ing. Zdenek Sendler. Další nutnou opravou v průběhu let se ukázala být obnova trvalkových záhonů pod lipami v horní části parku u zastávky MHD. Záhony musely být v roce 2017 taktéž obnoveny.

Údržba parku

Údržbě parku Národního odboje při ulici Šelepova (rozloha 11 134 m2) věnuje městská část Brno-Královo Pole poměrně velkou péči, která souvisí i se značnou návštěvnosti tohoto parku na hranici tří městských částí Brna (Brna-Králova Pole, Brna-Střed a Brna-Žabovřesky). Roční náklady na údržbu činí cca 300 tis. Kč. Údržbu parku již několik let provádí na základě smlouvy o dílo o údržbě veřejné zeleně v MČ Brno-Královo Pole společnost PARK, v.o.s. Poměrně velkým hendikepem tohoto parku je chybějící závlaha travnatých ploch, čemuž odpovídá bohužel i stav travnatých ploch, které jsou stabilně velmi zatěžovány provozem parku - jeho návštěvníky i akcemi, které se v parku poměrně často konají. Tato situace snad bude v budoucnu vyřešena plánovanou vodovodní přípojkou do parku a investicí do podzemních závlah.

Zajímavosti z provozu parku, aneb co se podařilo zde, kde se jinde nedaří…

Venčení psů 
Před obnovou parku byl velký problém s venčením psů v parku, trávníky sloužily jako venčiště plné exkrementů. Při obnově parku byl nízkým oplůtkem vymezen vnitřní prostor parku se zákazem vstupu se psy, naopak vnější část parku je pro venčení psů hojně využívána. Vnitřní travnaté plochy tak mohou bez obav sloužit k hraní dětí, k ležení v trávě, k piknikům atd. Toto kompromisní prostorové řešení parku s ohledem na venčení psů se velmi osvědčilo již v případě parku na Slovanském náměstí a také zde. Obdobně je tento postup využíván i v dalších projektech veřejných ploch v MČ Brno – Královo Pole.

Park s klubem a restaurací
Park je zcela výjimečný svým funkčním propojením se stávajícím klubem Šelepova No1   a místní restaurací. Součástí parku je i letní zahrádka restaurace, která jakoby vždy do parku  patřila. Provozovatel klubu i restaurace dlouhodobě spolupracuje s projektantem parku Ing. Z. Sendlerem na koncepci vnějších úprav objektu klub a restaurace, pořádá mnohé kulturní, společenské i sportovní akce v parku a snaží se tak veřejný prostor vhodným způsobem oživit a učinit přitažlivým pro jeho návštěvníky. Je příkladem toho, že není pravdou, že “hospody“ do parku nepatří, jak to i doposud tvrdí někteří lidé, především z řad ochránců přírody.  

Závěr
Park Národního odboje při ul. Šelepova je dle nedávno provedeného průzkumu údajně po Lužánkách druhým nejnavštěvovanějším parkem Brna. Jeho obnova v roce 2010 se ukázala být velmi dobrým počinem, i když i nadále je zde prostor, co vylepšit, jak už bylo výše popsáno. Přihlášení parku do soutěže PARK ROKU bylo dlouhá léta odkládáno z důvodu nedobrého stavu a plánovaných oprav objektu Šelepova No1. Tímto časem se pravděpodobně prohloubil hendikep parku - chybějící závlaha pro trávníky parku, čímž pravděpodobně tento park nemůže v současné době konkurovat nově opraveným parkům z let nedávných. I přesto se však domníváme, že „Šelepka“ patří mezi parky, které si svoje ocenění zaslouží.   

Přihlašovatel a investor: Statutární město Brno, MČ Královo Pole
Autoři projektu: Ing. Zdenek Sendler
Realizace: ZEMAKO, s.r.o.
Péče a údržba: PARK, v.o.s.
Plocha: 11 134 m²

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři:

Záštita:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz
Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. +420 777 581 544, +420 775 581 544


e-mail: kancelar@szkt.cz
Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře
Tel. +420 602 363 999, +420 257 323 953