Plánské nábřeží

Projekt Plánského nábřeží vznikl na základě architektonické soutěže. Navázal na vybudovaná protipovodňová opatření, která jsou tvořena betonovými základy pro mobilní protipovodňové zdi a při jejichž stavbě byl dříve poměrně zarostlý břeh vykácen. Cílem revitalizace veřejného prostranství na břehu Lužice bylo vrátit do prostoru přírodní element, umožnit rekreaci obyvatel v kvalitním prostředí a v co největší míře zpřístupnit řeku a zapojit ji tak naplno do městského života.

Nábřeží tvoří asi 850 m dlouhá promenáda, na kterou je navázáno několik uzlových bodů sloužících jako programová ohniska a spojnice s hlavní městskou ulicí. Promenáda je vybavena novým osvětlením, mobiliářem ve formě parkových laviček a trámových lavic, modulárními betonovými schodišti vedoucími k říční hladině a čtyřmi plovoucími moly. Vysazeno bylo 26 lip srdčitých a 9 plnokvětých třešní ptačích. Samotný, dříve holý, říční břeh byl ponechán přirozené sukcesi a citlivému managementu, díky kterým jej dnes tvoří pestrá společenstva vlhkomilných rostlin.

Uzlové body slouží jako rozšířená odpočívadla s různými funkcemi: prostor u sochy sv. Jana Nepomuckého je doplněný připomínkou historického dřevěného mostu ve formě dubových pražců uložených v dlažbě. U školy vzniklo pobytové schodiště s dřevěnými sedáky. Doplněné je vazáky a v létě tak slouží jako hlavní kotviště pro vodáky. Dále navazuje posezení pod lipami inspirované historickou fotografií dvora přilehlého hotelu. Přímo u školy se nachází dřevěná terasa a rozšířená mlatová plocha jako místo pro trávení volného času žáků. U domu s pečovatelskou službou vznikl malý parčík s pohodlnými lavičkami a trvalkovými záhony. Upravená část nábřeží je zakončena u sauny místem s programem pro plavce, otužilce, vodáky i jiné sportovce.

Hlavní partner

Partneři:

Spolupořadatelé:

Kontakty:


e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544