Ceny odborné poroty

Parkem roku 2017 jsou Jiráskovy sady v Litoměřicích

Vítězem soutěže Park roku 2017 se na základě rozhodnutí odborné poroty stala obnova Jiráskových sadů v Litoměřicích. Druhý místem porota ocenila revitalizaci zahrady piaristického kláštera v Příboře. Třetí místo obdržel park Balabenka v Praze 9. Cenu veřejnosti získal díky výsledkům on-line hlasování City Park v Benátkách nad Jizerou. O titul Park roku 2017 se ucházelo třináct parků, což je nejvíce v historii odborné soutěže, kterou pořádá profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně od roku 2003. Odborná porota navštívila přihlášené parky v polovině září. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 5. října v Arcibiskupském paláci v Olomouci.

Obnova Jiráskových sadů v Litoměřicích – 1. místo

Projekt obnovy Jiráskových sadů byl zahájen v roce 2010 a od počátku se do něj mohla zapojit litoměřická veřejnost. Podněty místních k budoucímu využívání parku se staly součástí zadání architektonické soutěže Cena Nadace Proměny 2011, v níž nejlépe obstál Atelier zahradní a krajinářské architektury – Ing. Zdenek Sendler. Obnovu Jiráskových sadů přihlásila do soutěže zahradnická firma Gabriel, která obnovu parku prováděla ve sdružení s firmou Gardenline. Kompletní úpravou prošla cestní síť, v parku je nový mobiliář, dvě hřiště pro menší děti, lanové prolézačky a víceúčelové sportovní hřiště. Zpevněná centrální část vytvořila do té doby chybějící srdce parku. Původní fontánu nahradily lépe přístupné vodní střiky, pítko a vodní hranol. Poblíž gymnázia vznikl dřevěný altán pro setkávání studentů.

Park byl dokončen v roce 2015. Celkové náklady na obnovu parku činily téměř 50 milionů. Polovinu získaly Litoměřice díky grantu Nadace Proměny, druhou polovinou přispělo město Litoměřice. Porota mimo kvalitně provedených prací i vynikající soustavné péče o park ocenila skutečnost, že projekt parku vzešel z architektonické soutěže a návrh reagoval na přání a požadavky místních obyvatel. Zvýšení pobytových kvalit prostoru je zde naprosto zřejmé. (více informací).

 

Revitalizace zahrady piaristického kláštera v Příboře – 2. místo

Revitalizace klášterní zahrady byla poslední fází postupné přeměny piaristického kláštera. Obnovu zahrady podle projektu týmu Ing. Pavly Kašubové a Q studia Nový Jičín prováděla v letech 2014–15 firma NOSTA se svými subdodavateli. Zahradnické práce jsou dílem zahradníků z firmy Zahradnictví Vavřík z Frýdlantu nad Ostravicí, závlahy dodávala firma Ivánek-Zeman z Žabně.

Cílem revitalizace zahrady byla obnova vycházející z křížové dispozice historické koncepce zahrad, včetně naznačení původních účelů jednotlivých ploch a objektů. Finální ztvárnění horní zahrady se odkazuje k filozofii piaristů a jejich působení v oblasti vzdělávání především chudého lidu. Motto jejich řádu „Zbožnost a vzdělání“ lze nalézt v zahradě v dynamické formě jednoho z vodních programů kašny ve formě vzkazu Morseovy abecedy. Rozšíření původního areálu piaristů o dolní zahradu starého sadu vytvořilo předpoklad propojení zahrad i budovy kláštera s historickým jádrem města. Tato část je jakýmsi myšlenkovým pokračováním piaristické filozofie. Hlavními motivy jsou sad, potok a symbolické okno do zahrady.

Porota ocenila skutečnost, že nové řešení propojilo klášterní zahradu s okolím. Zahrada vytváří pobytová místa nejrůznějšího charakteru – od ploch určené ke kulturním aktivitám až po klidová místa, kde si mohou návštěvníci vychutnávat soukromí.

Park Balabenka, Praha 9 – 3. místo

Za vznikem obnovy parku, původem z 60. let 20. století, stála v roce 2010 Městská část
Praha 9 zadáním architektonické studie se záměrem čerpat dotace z evropských fondů. Klíčovým bodem zadání bylo nahrazení nevyhovujícího dopravního režimu s obslužnou komunikací vedoucí středem parku a vytvoření plnohodnotného městského veřejného prostranství.

Nový park, jehož autory jsou krajinářští architekti Aleš Steiner a Pavlína Malíková, nabízí přátelský prostor před základní školou s mnoha pobytovými funkcemi, herní a cvičební aktivity pro děti
i dospělé a klidné odpočinkové místo pro starší generaci. Stávající kvalitní vzrostlé stromy jsou součástí nového řešení a zachovávají tak místu žádoucí atmosféru, nové stromy v budoucnu zajistí odclonění Sokolovské a Kovanecké ulice. Park hospodaří z větší části s dešťovými vodami přirozeným zasakováním přímo v místě.

Porota ocenila především schopnost autorů projektu vypořádat se s celou řadou problematických okolností, které přípravu a realizaci projektu provázely.

 

Cena veřejnosti – CITY PARK, Benátky nad Jizerou

V polovině září byly zprovozněny webová stránky www.parkroku.cz, kde měla možnost ohodnotit přihlášená díla široká veřejnost. Hlasující mohli ocenit jeden či více parků a přidělit dílů podle svých sympatií jednu, dvě nebo tři hvězdičky. Jediným omezením byla možnost hlasovat z jedné IP adresy pouze jednou. Hlasování bylo ukončeno 4. září 2017 ve 20 hod. Formulář o hlasování byl odeslán 8 363x, celkem bylo uděleno 21 675 hlasů.

Cenu veřejnosti získal se ziskem 5 371 hlasů CITY PARK v Benátkách nad Jizerou, na druhém místě se umístilo Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani s 4 451 hlasy.

 

Odborná porota

Odbornou porotu jmenovalo představenstvo Svazu zakládání a údržby zeleně na základě nominace významných oborových institucí. Porotci hodnotí u každého díla kompozici, estetické působení, funkčnost, kvalitu provedených prací, použití rostlin, péči a údržbu a udržitelnost parku. Každé dílo může získat maximálně 100 bodů od jednoho porotce. Výsledky soutěže jsou dány součtem bodů všech porotců.

Členové poroty:

David Mičan, Bc. - za Svaz zakládání a údržby zeleně

Ing. Jitka Trevisan – za Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Ing. Olga Žáková – za Svaz školkařů České republiky

Ing. Petr Šiřina – za Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. - za Zahradnickou fakultu MENDELU

Ing. Karel Slánský – za Fakultu architektury ČVUT

 

Ceny zakladatelů soutěže udělené na základě rozhodnutí poroty

Soutěž Park roku navazuje na soutěž O nejlépe realizované sadovnické dílo, u jejíhož zrodu v roce 2003 stáli emeritní profesor Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Jaroslav Machovec a Václav Weinfurter, krajinářský architekt, který dlouhá léta působil v Klatovech. Oba již zemřeli, ale jejich podíl na rozvoji oboru krajinářské architektury je neopominutelný. Proto jsou každoročně udělovány ceny nesoucí jejich jména.

Cena profesora Jaroslava Machovce

Vnitroblok Zahradnická-Křídlovická-Poříčí-Ypsilantiho / Brno

za zapojení místní komunity do plánovacího procesu, respektování historie místa, použití květin a ovocných dřevin. Díky příkladnému přístupu investora a projektantky vznikla sousedská sdílená zahrada pohostinně otevřená přes den veřejnosti.

Investor: Statutární město Brno, MČ Brno-střed

Autorka projektu: Ing. Eva Wagnerová

Realizace: SKR stav, s.r.o.

Cena Václava Weinfurtera

Parku, který pokorně respektuje atmosféru kultovního brněnského klubu Šelepka, poskytuje prostor kulturním a společenským událostem a při tom vychází vstříc potřebám místních obyvatelů.

Investor: Statutární město Brno, MČ Brno-Královo Pole

Obnova parku Národního odboje při ul. Šelepova, tzv. park Šelepka, Brno

Autor projektu: Ing. Zdenek Sendler

Realizace: ZEMAKO, s.r.o.

Péče a údržba: PARK, v.o.s.


 

Ceny odborných institucí zastoupených v porotě

Letošní ročník soutěže Park roku byl bohatý nejenom co do počtu přihlášených děl, ale také jejich kvalitou. Proto se členové odborné poroty rozhodly ocenit i další díla, která svým významem, kvalitou či řešením odpovídají filozofii a zaměřením té které instituce.

Cena děkana Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Park 4Dvory, České Budějovice

Ocenění za novátorský koncept práce s vegetací, kterým je princip řízené sukcese.

Investor: Statutární město České Budějovice

Autoři projektu: Architekti / Markéta a Petr Veličkovi a David Prudík

Realizace: Gardenline s.r.o.

 

Cena Svazu zakládání a údržby zeleně

ZAHRADA Olomouc s.r.o. za realizaci zahradnické části kvalitně zpracovaného projektu
Smetanovy sady v Krnově

Investor: Město Krnov

Autoři projektu: ZAHRADA Olomouc, s.r.o. – Ing. Radek Pavlačka

Realizace: AF stav – Aleš Fousek (stavební část), ZAHRADA Olomouc s.r.o. – zahradnická část

Péče a údržba: Technické služby Krnov s.r.o.

 

Cena Ústavu krajinářské architektury FA ČVUT

Nábřeží Maxipsa Fíka, Kadaň

za postupnou kultivaci prostoru v okolí řeky a vytvoření rozdílně pojatých prostorů od různých autorů při zachování celkové myšlenky posílení prostupnosti území podél řeky Ohře a propojení města s okolní krajinou.

Investor: Město Kadaň, Evropská unie

Autoři projektu: Nábřeží u Splitu

Promenáda s cyklostezkou, visutá lávka: Vít Branda / a³, spoluautoři Věnka Müllerová, Vlastimil Novotný, výtvarná díla Vít Branda, Renata Horová, Jiří Příhoda, Hynek Skoták,

Klášterní park, ulice U Splitu, Fučíkova, areál loděnice: Michal Fišer / třiarchitekti, spoluautoři Tomáš Bílek, Jana Ilková, Jakub Dvořák, Ondřej Hart. Vegetační úpravy: Štěpán Špoula, Ondřej Fous

Nábřeží pod hradem

Autoři: Mgr. Akad. arch. Roman Brychta, Ing. Ondřej Hofmeister, Ing. arch. Petr Lešek / Projektil Architekti

Spoluautoři: Ing. arch. Bohdana Linhartová, Ing. arch. Marek Sankot, Ing. arch. Rudolf Wiszczor

Výtvarná díla: Jaromír Švaříček. Vegetační úpravy: Štěpán Špoula (DPS), Mikoláš Vavřín (do stupně DSP)
Péče a údržba: Josef Zalabák (v letech 2011–2016), Václav Roller (od 2017)

Cena České asociace krajinářské architektury (sekce SZKT)

Park 4Dvory, České Budějovice

Investor: Statutární město České Budějovice

Autoři projektu: Architekti / Markéta a Petr Veličkovi a David Prudík

Městu za odvahu zvolit neotřelý přístup ke ztvárnění veřejného prostoru i způsobu péče o něj.

Projektantům za práci s možnostmi a potenciálem místa, poskytující nezaměnitelnou identitu bývalému brownfieldu. Koncept umožňuje flexibilně reagovat na vývoj okolí a působí jako signál pro další vývoj přístupu k městskému prostoru.

 

Cena Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
Rekonstrukce Mikulášského náměstí, Plzeň / za obnovu náměstí spojenou s obohacením historické parkové úpravy o funkce požadované v současnosti – pobytový trávník, smíšené keřové a trvalkové výsadby.
Přihlašovatel a investor: Město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně

Autoři projektu: Ing. arch. Karel Hanzlík, zeleň – GeoVision, s.r.o.

Realizace: Robstav stavby, s.r.o., zeleň – Prostrom Bohemia, s.r.o.

Péče a údržba: Ing. Milan Bouzek

Cena Svazu školkařů České republiky

Baarův park, Praha 4 – Michle / za použití pestré škály rostlinného materiálu a za nadstandardní přistup soukromého investora k péči o park 

Přihlašovatel a investor: PASSERINVEST GROUP, a.s.

Autoři projektu: DAM ARCHITEKTI s.r.o.

Realizace: PSJ, a.s. / Péče a údržba: BB C - SERVICES, s.r.o.

Další ocenění
Čestné uznání za oživení zpustlého parku a vytvoření nového centra sportovních a kulturních aktivit.

Revitalizace parku Na Špici v Pardubicích

Investor: Statutární město Pardubice

Autoři projektu: Atelier M1 architekti s.r.o.

Realizace: Gardenline s.r.o.

Péče a údržba: Městský obvod Pardubice 1

Čestné uznání PASSERINVEST GROUP, a.s. za dlouhodobé investice do úprav veřejného prostoru, který dává soukromý investor k dispozici široké veřejnosti
Ocenění městu Benátky nad Jizerou za koncepční a osvícený přístup k rozvoji sídelní zeleně


 

Údaje k parkům na 1.–3. místě

místo / Obnova parku Jiráskovy sady v Litoměřicích

Investor: Město Litoměřice, Nadace Proměny (grant)

Autoři projektu: Ing. Zdenek Sendler, spolupráce: Ing. Radka Táborová, DiS., Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS.

Realizace: Sdružení LTM Jiráskovy sady Gabriel s.r.o. a Gardenline s.r.o.

Péče a údržba: Sdružení LTM Jiráskovy sady Gabriel s.r.o. a Gardenline s.r.o., TSM Litoměřice p.o.


 

2. místo / Revitalizace zahrady piaristického kláštera v Příboře

Investor: Město Příbor

Autoři projektu: Ing. Pavla Kašubová, Ing. arch Zdeněk Quitt (Q studio Nový Jičín)

Realizace: NOSTA, s.r.o.

Péče a údržba: Technické služby města Příbora, příspěvková organizace


 

3. místo / Park Balabenka, Praha 9

Investor: Městská část Praha 9

Autoři projektu: Ing. Pavlína Malíková, Ing. Aleš Steiner-Steiner a Malíková krajinářští architekti

Realizace: Kaiser & spol. CZ s.ro.

Péče a údržba: MČ Praha 9 (Hortus správa zeleně s. r. o.)

 

Více informací, fotografie oceněných děl:

Ing. Jana Šimečková, tel: 777 581 544, e-mail: info@szuz.cz, www.szuz.cz

Parkem roku 2017 jsou Jiráskovy sady v Litoměřicích - TZ [PDF]

Vyhlašovatel:

Partneři:

Kontakty:

Ing. Jana Šimečková
e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544